Privacy beleid

Ingangsdatum 25 mei 2018

Ik hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Op deze pagina licht ik toe over hoe ik omga met persoonsgegevens. Heb je daar vragen over? Laat me dat s.v.p. weten via het contactformulier op de site of via amiepedicure@gmail.com.

Ik doe er alles aan om je privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens en houd me aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit betekent dat:

 • Ik je persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy beleid.
 • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Ik je om je uitdrukkelijke toestemming  vraag als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Ik passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Ik geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Ik op de hoogte ben van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop wil wijzen en deze respeer.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers verwerk ik voor de volgende doeleinden:

 • Administratieve doeleinden;
 • Registreren van de situatie door de tijd heen
 • Communicatie over de behandeling en het opstellen of bijstellen van een behandelplan;
 • Het uitvoeren van de behandeling.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Klanten: Het overeengekomen verzoek tot behandelen;
 • Leveranciers: De overeengekomen bestelling en levering daarvan.

Voor de bovenstaande doeleinden kan ik de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Medische gegevens die noodzakelijk zijn om een (Medisch) Pedicure Behandeling te kunnen ontvangen;

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maak ik gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Collegiaal overleg met Podotherapeuten en andere (medisch) pedicures;
 • Bij doorverwijzingen naar Podotherapeut of (huis)arts.

Ik geef geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden als je mij hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) als daarvoor schriftelijke of mondeling toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Ik bewaar persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist:

 • Zolang je een actieve klant bent (minimaal 1x per jaar een behandeling) en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens mij van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Ik hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systeem;
 • Ik pseudonimiseer en zorg voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Ik test en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Rechten omtrent uw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die ik van je ontvangen heb. Ook kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij. En je hebt het recht om de door jou verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Ik kan je vragen om je te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Mag ik je persoonsgegevens verwerken, op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Heb je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens door mij? Dan vraag ik je hierover direct contact met mij op te nemen. Komen we er samen niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Heb je naar aanleiding van dit Privacy beleid nog vragen of opmerkingen ? Dan hoor ik het graag!

 Marja Hardenbol

Amie Medisch Pedicure

 

Amiepedicure | amiepedicure@gmail.com


UA-55746731-1